Pel·lícula:    ASSASSIN'S CREED 
Dia:            12-01-2017
Sessió:       19:15
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar