Pel·lícula:    ASSASSIN'S CREED 
Dia:            17-01-2017
Sessió:       22:00
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar