Pel·lícula:    VERONICA 
Dia:            18-09-2017
Sessió:       20:30
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar