Avís legal

1.-DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR WEB

D’ acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic a continuació li informem de les dades del titular de la web:

ALCAZAR CINEMA SA
Pl. IMPERIAL, 4
08202 SABADELL
NIF A08149718
Telèfon de contacte 937263131
Adreça de correu electrònic info@cinesimperial.com

2.-CONDICIONS D’ACCÉS, UTILITZACIÓ, I , FUNCIONAMENT DE LA WEB

L’ accés a la web és lliure excepte quan la plana web tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya. Com a usuari de la web s’obliga a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat d’ ALCAZAR CINEMA SA, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web d’ aquells usuaris que actuïn de manera contrària al previst.
ALCAZAR CINEMA SA es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa.

3.-POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Es possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs i/o planes d’Internet. ALCAZAR CINEMA SAno assumeix cap mena de responsabilitat i control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap tipus entre ALCAZAR CINEMA SA i aquests tercers.

Le relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que , si s’escau, s’estableix per el titular de la web en un document específic a aquest efecte , o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la nostra web son titularitat d’ ALCAZAR CINEMA SA
o bé li han estat cedits per al seu ús , a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena de classe, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. ALCAZAR CINEMA SA fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

5.-TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell , de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), ALCAZAR CINEMA SA l'informa que ha adoptat totes les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de les seves dades personals.

5.1.Responsable del tractament i dades de contacte

ALCAZAR CINEMA SA
Pl. IMPERIAL, 4
08202 SABADELL
NIF A08149718
Telèfon de contacte 937263131
Adreça de correu electrònic info@cinesimperial.com

5.2.Tipus de dades que tractem

ALCAZAR CINEMA SA tractarà únicament les dades que siguin necessàries per a la prestació dels nostres serveis, i que consistiran en dades de caràcter identificatiu com el nom i cognoms, telèfons i adreça postal i/o electrònica.

5.3 Quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que han estat sol·licitats, sempre que vostè no hagi revocat amb anterioritat el seu consentiment, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. L'informem que quan el seu ús no sigui necessari, però hi hagi obligació legal de conservar-les, les seves dades seran oportunament bloquejades.

5.4. Amb quines finalitats tractem les seves dades?

 • Tractem les seves dades per prestar i facturar els nostres serveis.
 • Per atendre les seves consultes.
 • Per enviar-li informació sobre els nostres serveis , sempre que vostè ens hagi autoritzat a fer-ho.
 • Per tramitar la seva sol·licitud d’alta com a usuari del nostre Club mitjançant la targeta Client.


5.5 Quines són les bases legitimadores de tractament?

Per a la prestació i facturació dels nostres serveis la base legitimadora és l’ execució d’ un contracte i el compliment d’ una obligació legal
Per a les comunicacions dirigides a vostè com a resposta a consultes o sol•licituds d’ informació, l’enviament de Newsletter i la tramitació i gestió de l’alta i pertinença de la targeta Client la base legitimadora és el seu consentiment exprés.

5.6 A qui cedim les seves dades?

Les seves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la llei o sigui necessari per a donar compliment amb la finalitat del tractament informada. En aquests casos, aquests tercers adoptaran les mesures d’ índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria.

5.7.Quins drets l'assisteixen?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació relativa a si s’estan o no tractant les seves dades personals. Tanmateix l’ interessat té dret a:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades personals en els circumstàncies previstes en la normativa.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Si l’ interessat considera que no hem atès correctament les seves sol·licituds l’ interessat pot presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control competent.


Com ha d'exercir els seus drets?

Aquest procediment és gratuït, i únicament haurà fer-nos arribar la seva voluntat d'exercici mitjançant escrit, adjuntant acreditació de la seva identitat i enviar-lo a l’adreça de correu info@catcines.cat. La seva sol•licitud tindrà prioritat de tractament.

5.8 Condicions de compra d’entrades per internet, ATM o mitjans digitals amb pagament telemàtic.

a) El client ha d'assegurar fefaentment, abans de tramitar la reserva, de la exactitud de les dades introduïdes, al fet que no és possible la devolució de les entrades adquirides un cop realitzada la compra. No poder assistir a l'espectacle o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que en permetin la seva devolució. Només podran anul·lar entrades per incidències tècniques o operatives, imputables a l'empresa.

b) El client no pot exercir el dret de desestiment o resolució que preveu l'article 44 de la Li 47/2002 de 19 de desembre de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, a l'estar exclòs l'article 45. Tampoc podrà ser exercit per l'usuari el dret de Resolució que preveu l'article 4 del RD 1906/1999, de 17 de desembre, a l'estar exclòs de l'exercici del mateix en l'article 4.5.

c) No obstant l'anterior, quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utlitzant el número d'una targeta de pagament, el titular de la mateixa podrà sol·licitar l'anul·lació del càrrec a l'empresa sempre que s'acrediti la prèvia presentació de denúncia per aquests fets.

d) La devolució de l'import de les mateixes es realitzarà prèvia reclamació per escrit, a la qual acompanyaran els documents (denúncia) que acreditin la pèrdua o robatori de la targeta amb la qual es va efectuar el pagament. No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desestiment o de resolució reconegut en l'article 44, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell queda obligat davant el venedor al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat del nostre usuari. Pot llegir la nostra política de cookies al visitar-nos inicialment.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

ALCAZAR CINEMA SA tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, en especial l’ article 32 del RGPD; adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, ha d'adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d'esdeveniments, gestió de suports i documents, control d'accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, ALCAZAR CINEMA SA adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l'usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

Podem canviar la nostra política de privacitat?

ALCAZAR CINEMA SA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de SABADELL els únics competents per al seu coneixament. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Copyright 2023 ALCAZAR CINEMA SA
© 2024 Cines Imperial